Δωρεάν αποστολή πάνω από 150€

Όροι συμμετοχής

I. Αντικείμενο 

Άρθρο 1 Αυτοί οι Γενικοί Όροι έχουν στόχο την ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ της Fashionmix , με Ενιαίο Αναγνωριστικό Κωδικό που θα αποκαλείται παρακάτω για λόγους συντομίας «Ο Προμηθευτής», αφενός και των Πελατών, που θα αποκαλούνται παρακάτω «οι Χρήστες» της πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου FаѕhіоnМіх.gr, που θα αποκαλείται „FаѕhіоnМіх.gr” αφετέρου, και των προμηθευτών εμπορευμάτων. 

 

II. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

Άρθρο 2 Πληροφορίες σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί ηλεκτρονικού εμπορίου και του Νόμου περί προστασίας των καταναλωτών:

1. Επωνυμία του Προμηθευτή: Fashion Square Ltd

2. Έδρα και διεύθυνση διαχείρισης: Bulgaria, Sofia, str. Mur 45
3. Διεύθυνση πραγματοποίησης της δραστηριότητας και διεύθυνση παραλαβής διαμαρτυριών εκ μέρους των καταναλωτών: Bulgaria, Sofia, str. Mur 45

4. Στοιχεία αλληλογραφίας: Δημοκρατία της Bulgaria, Sofia, Rodopski Izbor 30-32, [email protected], κινητό τηλέφωνο: +30 211 2340136

ІІІ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 

Άρθρο. 3 FаѕhіоnМіх.gr είναι πλατφόρμα για ηλεκτρονικό εμπόριο, που είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση httр://www.FаѕhіоnМіх.gr.соm και μέσω της οποίας οι Χρήστες έχουν την δυνατότητα να συνάπτουν συμβόλαιο αγοροπωλησίας και προμήθειας των προσφερόμενων στην πλατφόρμα εμπορευμάτων, όπως:

1. Να κάνουν εγγραφή και να δημιουργήσουν προφίλ για επίσκεψη του ηλεκτρονικού καταστήματος του Προμηθευτή στην πλατφόρμα FаѕhіоnМіх.gr και για χρήση των επιπρόσθετων υπηρεσιών για παραχώρηση πληροφοριών.

2. Να δουν τα προϊόντα, τα χαρακτηριστικά τους, τις τιμές και τους όρους προμήθειας.

3. Να συνάπτουν με τους προμηθευτές συμβόλαια αγοροπωλησίας και προμήθειας των προσφερόμενων στην πλατφόρμα FаѕhіоnМіх.gr εμπορευμάτων.

4. Να κάνουν πληρωμές σχετικά με τα συμβόλαια που έχουν συνάψει μέσω της πλατφόρμας FаѕhіоnМіх.gr και να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

5. Να λαμβάνουν πληροφορίες για καινούργια προϊόντα, που προσφέρονται από τους προμηθευτές στην πλατφόρμα FаѕhіоnМіх.gr.

6. Να κάνουν ηλεκτρονικές δηλώσεις σχετικά με την σύναψη ή με την εκτέλεση των συμβολαίων με τους προμηθευτές στην πλατφόρμα FаѕhіоnМіх.gr μέσω της διεπαφής της ιστοσελίδας FаѕhіоnМіх.gr στο διαδίκτυο.

7. Να ενημερώνονται για τα νόμιμα δικαιώματα τους, κυρίως μέσω της διεπαφής της πλατφόρμας FаѕhіоnМіх.gr στο διαδίκτυο.
8. Να ασκούν το δικαίωμα άρνησης όταν αυτό είναι εφαρμοστέο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί προστασίας των καταναλωτών.

Άρθρο 4. Οι προμηθευτές στην πλατφόρμα FаѕhіоnМіх.gr διοργανώνουν την προμήθεια των προϊόντων και εγγυώνται τα δικαιώματα των Χρηστών, όπως προβλέπονται στον νόμο, στα πλαίσια της καλής πίστης και των κριτηρίων και όρων που έχουν υιοθετηθεί στην πράξη, στο εμπορικό δίκαιο και στο δίκαιο περί καταναλωτών.

Άρθρο 5. (1) Οι Χρήστες συνάπτουν με τους προμηθευτές στην πλατφόρμα FаѕhіоnМіх.gr συμβόλαιο αγοροπωλησίας των προϊόντων στην διεύθυνση httр://www.FаѕhіоnМіх.gr.соm, η οποία φυλάσσεται στο αρχείο δεδομένων του Προμηθευτή της πλατφόρμας.

(2) Σύμφωνα με το συναφθέν με τους Χρήστες συμβόλαιο αγοροπωλησίας προϊόντων, ο προμηθευτής στην πλατφόρμα FаѕhіоnМіх.gr υποχρεώνεται να διοργανώσει την προμήθεια και την μεταβίβαση της κυριότητας των καθορισμένων από τον Χρήστη προϊόντων μέσω της διεπαφής της πλατφόρμας. Οι Χρήστες έχουν δικαίωμα να διορθώνουν λάθη κατά την πληκτρολόγηση πληροφοριών όχι αργότερα από την στιγμή πραγματοποίησης της δήλωσης βουλήσεως για σύναψη συμβολαίου με τον αντίστοιχο προμηθευτή στην πλατφόρμα FаѕhіоnМіх.gr.

(3) Οι Χρήστες πληρώνουν στον Προμηθευτή της πλατφόρμας ή στον προμηθευτή που επέλεξαν στην πλατφόρμα FаѕhіоnМіх.gr αμοιβή για τα προϊόντα που προμηθεύθηκαν, σύμφωνα με τους όρους της πλατφόρμας FаѕhіоnМіх.gr και με αυτούς τους γενικούς όρους. Το ύψος της αμοιβής ανέρχεται στην τιμή που αναφέρεται στην πλατφόρμα FаѕhіоnМіх.gr.

(4) Μέσω της πλατφόρμας FаѕhіоnМіх.gr επιλέγεται το πρόσωπο που θα πραγματοποιήσει την προμήθεια των δηλωμένων από τους Χρήστες προϊόντων εντός των προθεσμιών και υπό τους όρους που προβλέπονται στην πλατφόρμα FаѕhіоnМіх.gr και σύμφωνα με αυτούς τους γενικούς όρους.

Άρθρο 6. (1) Ο Χρήστης, ο Προμηθευτής και οι μεμονωμένοι προμηθευτές στην πλατφόρμα FаѕhіоnМіх.gr συμφωνούν ότι όλες οι δηλώσεις μεταξύ τους σε σχέση με την σύναψη και την εκτέλεση του συμβολαίου αγοροπωλησίας δύναται να πραγματοποιούνται δια της ηλεκτρονικής οδού και μέσω ηλεκτρονικών δηλώσεων με την έννοια του Νόμου περί ηλεκτρονικού εγγράφου και ηλεκτρονικής υπογραφής και σύμφωνα με το άρθρο 11 του Νόμου περί ηλεκτρονικού εμπορίου.

(2) Νοείται ότι οι ηλεκτρονικές δηλώσεις που έχουν γίνει από τους Χρήστες της ιστοσελίδας, έχουν γίνει από τα πρόσωπα που αναφέρονται στα στοιχεία που παραχωρήθηκαν από τον Χρήστη κατά την εγγραφή, εάν ο Χρήστης έχει πληκτρολογήσει το αντίστοιχο όνομα και κωδικό πρόσβασης.

 

ІV. ΕΓΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ FАЅНІОNМІХ.gr 

Άρθρο 7. (1) Για να χρησιμοποιεί την FаѕhіоnМіх.gr για σύναψη συμβολαίων αγοροπωλησίας προϊόντων, ο Χρήστης πρέπει να πληκτρολογήσει όνομα και κωδικό απομακρυσμένης πρόσβασης της επιλογής του ή να ακολουθήσει την διαδικασία «Γρήγορης παραγγελίας» στην ιστοσελίδα του Προμηθευτή, όπου θεωρείται ότι έχει αποδεχτεί αυτούς τους γενικούς όρους.

(2) Το όνομα και ο κωδικός απομακρυσμένης πρόσβασης ορίζονται από τον Χρήστη μέσω της online εγγραφής στην ιστοσελίδα του Προμηθευτή στην πλατφόρμα FаѕhіоnМіх.gr, σύμφωνα με την αναφερόμενη διαδικασία.

(3) Με την συμπλήρωση των στοιχείων και με το πάτημα των πλήκτρων «Εγγραφή» ή «Είσοδος μέσω fасеbооk» ο Χρήστης δηλώνει ότι γνωρίζει τους γενικούς όρους, συμφωνεί με το περιεχόμενο τους και υποχρεώνεται να τους τηρεί.

(4) Ο Προμηθευτής της πλατφόρμας FаѕhіоnМіх.gr επιβεβαιώνει την εγγραφή του Χρήστη, μέσω της αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στην αναφερόμενη από τον Χρήστη ηλεκτρονική διεύθυνση. Δημιουργείται προφίλ του Χρήστη και μεταξύ εκείνου και του Προμηθευτή στην πλατφόρμα FаѕhіоnМіх.gr δημιουργούνται συμβατικές σχέσεις.

(5) Κατά την εγγραφή ο Χρήστης είναι υποχρεωμένος να παραχωρήσει αληθή και επίκαιρα στοιχεία. Σε περίπτωση αλλαγής, ο Χρήστης είναι υποχρεωμένος άμεσα να ενημερώσει τα στοιχεία που έχει αναφέρει κατά την εγγραφή του.

 

V. ΤΕΧΝΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΓΟΡΟΠΩΛΗΣΙΑΣ

Άρθρο 8 Οι Χρήστες χρησιμοποιούν κυρίως την διεπαφή της ιστοσελίδας του Προμηθευτή στην πλατφόρμα FаѕhіоnМіх.gr για να συνάπτουν συμβόλαια αγοροπωλησίας των προσφερόμενων από τους προμηθευτές στην πλατφόρμα FаѕhіоnМіх.gr προϊόντων.

Άρθρο 9 Οι Χρήστες συνάπτουν το συμβόλαιο αγοροπωλησίας των προϊόντων στην πλατφόρμα FаѕhіоnМіх.gr τηρώντας την εξής διαδικασία:

(1) Εγγραφή στην πλατφόρμα FаѕhіоnМіх.gr ή είσοδος μέσω του fасеbооk και παραχώρηση των απαραίτητων στοιχείων, εάν μέχρι στιγμής ο Χρήστης δεν έχει κάνει εγγραφή στην πλατφόρμα FаѕhіоnМіх.gr.

(2) Είσοδος στο σύστημα για πραγματοποίηση παραγγελιών στην πλατφόρμα FаѕhіоnМіх.gr μέσω αναγνώρισης με όνομα και κωδικό πρόσβασης.

(3) Επιλογή ενός ή περισσότερων προϊόντων που προσφέρονται από τους προμηθευτές στην πλατφόρμα FаѕhіоnМіх.gr και την πρόσθεση των προϊόντων στην λίστα προς αγορά.

(4) Επιλογή προϊόντων από την λίστα προϊόντων προς αγορά από τους αντίστοιχους προμηθευτές στην πλατφόρμα FаѕhіоnМіх.gr, με τους οποίους θα συναφθεί συμβόλαιο αγοροπωλησίας.

(5) Παραχώρηση στοιχείων για την πραγματοποίηση της προμήθειας.

(6) Επιλογή τρόπου και στιγμής πληρωμής της τιμής.

(7) Επιβεβαίωση της παραγγελίας

 

VІ. Περιεχόμενο του συμβολαίου 

Άρθρο 10 (1) Οι προμηθευτές στην πλατφόρμα FаѕhіоnМіх.gr και οι Χρήστες συνάπτουν ξεχωριστά συμβόλαια αγοροπωλησίας των προϊόντων, που έχουν δηλωθεί από τους Χρήστες, ανεξάρτητα εάν έχουν επιλεχθεί με την ίδια ηλεκτρονική δήλωση και από την ίδια λίστα με εμπορεύματα για αγορά.

(2) Ο Προμηθευτής στην πλατφόρμα FаѕhіоnМіх.gr μπορεί να διοργανώσει την ταυτόχρονη προμήθεια των παραγγελμένων με ξεχωριστά συμβόλαια αγοροπωλησίας προϊόντων. Η προμήθεια των παραγγελμένων από τους Χρήστες προϊόντων πραγματοποιείται από τον επιλεγμένο μέσω της πλατφόρμας FаѕhіоnМіх.gr προμηθευτή του αντίστοιχου προϊόντος, για το οποίο ο Χρήστης ενημερώνεται τη στιγμή προμήθειας.

(3) Τα δικαιώματα των Χρηστών σχετικά με τα προϊόντα που προμηθεύθηκαν ασκούνται ξεχωριστά για κάθε συμβόλαιο αγοροπωλησίας. Η άσκηση των δικαιωμάτων σχετικά με το προϊόν που προμηθεύθηκε δεν αφορά και δεν έχει ισχύει για τα συμβόλαια αγοροπωλησίας των άλλων προϊόντων. Σε περίπτωση που ο Χρήστης έχει την ιδιότητα καταναλωτή με την έννοια του Νόμου περί προστασίας των καταναλωτών, η άσκηση του δικαιώματος απόσυρσης από το συμβόλαιο αγοροπωλησίας συγκεκριμένου προϊόντος δεν έχει σχέση με τα συμβόλαια αγοροπωλησίας άλλων προϊόντων που έχουν προμηθευτεί στον καταναλωτή.

Άρθρο 11 Κατά την άσκηση των δικαιωμάτων επί του συμβολαίου αγοροπωλησίας ο Χρήστης είναι υποχρεωμένος να αναφέρει ρητά και απερίφραστα το συμβόλαιο και το προϊόν σχετικά με το οποίο ασκεί τα δικαιώματα.

Άρθρο 12 Ο Χρήστης μπορεί να πληρώσει την τιμή για τα ξεχωριστά συμβόλαια αγοροπωλησίας συνολικά κατά την πραγματοποίηση της παραγγελίας ή κατά την προμήθεια τους.

 

VІІ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ, ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Άρθρο 13 Οι κανόνες αυτού του Μέρους 7 των γενικών όρων εφαρμόζονται μόνο για Χρήστες για τους οποίους, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δηλώσει κατά την σύναψη του συμβολαίου αγοροπωλησίας ή κατά την εγγραφή τους στο FаѕhіоnМіх.gr, μπορεί να συναχθεί ότι είναι καταναλωτές με την έννοια του Νόμου περί προστασίας των καταναλωτών, του Νόμου περί ηλεκτρονικού εμπορίου και/ή της Οδηγίας 2011/83/EO του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, της 25ης Οκτωβρίου 2011.

Άρθρο 14. (1) Τα βασικά χαρακτηριστικά των προϊόντων που προσφέρονται από τους προμηθευτές στην πλατφόρμα FаѕhіоnМіх.gr αναφέρονται στο προφίλ του κάθε προϊόντος στην πλατφόρμα FаѕhіоnМіх.gr.

(2) Η τιμή των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων και τελών, ορίζεται από τον Προμηθευτή στην πλατφόρμα FаѕhіоnМіх.gr και από τους προμηθευτές της επιλογής του στο προφίλ κάθε προϊόντος στην πλατφόρμα FаѕhіоnМіх.gr.

(3) Η αξία των ταχυδρομικών και μεταφορικών εξόδων, που δεν περιλαμβάνονται στην τιμή των προϊόντων ορίζεται από τον Προμηθευτή στην πλατφόρμα FаѕhіоnМіх και παραχωρείται ως πληροφορία στους Χρήστες κατά την επιλογή των προϊόντων για την σύναψη του συμβολαίου αγοροπωλησίας.

(4) Οι τρόποι πληρωμής, προμήθειας και εκτέλεσης του συμβολαίου ορίζονται σε αυτούς τους γενικούς όρους και στις πληροφορίες που παραχωρήθηκαν στον Χρήστη μέσω των μηχανισμών στην πλατφόρμα FаѕhіоnМіх.gr.

(5) Οι πληροφορίες που έχουν παραχωρηθεί στους Χρήστες επί αυτού του άρθρου είναι επίκαιρες κατά την στιγμή απεικόνισης τους στην πλατφόρμα FаѕhіоnМіх.gr πριν την σύναψη του συμβολαίου αγοροπωλησίας.

(6) Οι Χρήστες συμφωνούν ότι όλες οι απαιτητές από τον Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών πληροφορίες δύναται να παραχωρούνται μέσω της διεπαφής της πλατφόρμας FаѕhіоnМіх.gr ή μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Άρθρο 15. (1) Ο Χρήστης συμφωνεί ότι οι προμηθευτές στην πλατφόρμα FаѕhіоnМіх.gr έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν προκαταβολικές πληρωμές για τα συναφθέντα με τον καταναλωτή συμβόλαια αγοροπωλησίας προϊόντων και για την προμήθεια τους.

(2) Είναι στην κρίση του Χρήστη εάν θα πληρώσει στους προμηθευτές στην πλατφόρμα FаѕhіоnМіх.gr την τιμή προμήθειας των προϊόντων πριν ή κατά την προμήθεια τους.

(3) Σε περίπτωση που η αξία της παραγγελίας του Καταναλωτή είναι ισάξια ή υπερβαίνει το νόμιμο όριο για πληρωμές σε μετρητά, η πληρωμή πραγματοποιείται μόνο μέσω εμβάσματος ή μέσω τραπεζικής κατάθεσης στον λογαριασμό του Προμηθευτή.

Άρθρο 16 (1) Ο Καταναλωτής έχει δικαίωμα, χωρίς να οφείλει αποζημίωση ή ποινική ρήτρα και χωρίς να αναφέρει λόγο, να αποσυρθεί από την σύμβαση εντός προθεσμίας 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του εμπορεύματος από τους επιλεγμένους μέσω της πλατφόρμας FаѕhіоnМіх.gr προμηθευτές. Αυτό πραγματοποιείται με την συμπλήρωση του ενιαίου εντύπου απόσυρσης από την σύμβαση, που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Προμηθευτή στην πλατφόρμα FаѕhіоnМіх.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση httрѕ://fаѕhіоnmіх.gr/bg/fаѕhіоnmіх-tеrmѕ και στο Παράρτημα 1 σε αυτούς τους γενικούς όρους. Οι πληροφορίες για την άσκηση του δικαιώματος απόσυρσης είναι διαθέσιμες στο httрѕ://fаѕhіоnmіх.gr/bg/fаѕhіоnmіх-tеrmѕ και στο Παράρτημα 1 σε αυτούς τους γενικούς όρους.

(2) Το δικαίωμα άρνησης επί του δε. 1 δεν εφαρμόζεται στις εξής περιπτώσεις:

1. για την προμήθεια προϊόντων που δημιουργήθηκαν με παραγγελία του καταναλωτή ή σύμφωνα με τις προσωπικές του απαιτήσεις.

2. για την προμήθεια προϊόντων, η ποιότητα των οποίων μπορεί να υποβαθμιστεί λόγω της φύσης τους ή έχουν σύντομη ημερομηνία λήξης.

3. για την προμήθεια σφραγισμένων εμπορευμάτων που έχουν ανοιχθεί μετά την προμήθεια τους και δεν μπορούν να επιστραφούν για λόγους υγείας και υγιεινής

4. για την προμήθεια εμπορευμάτων που μετά την προμήθεια τους και λόγω της φύσης τους έχουν αναμιχθεί με άλλα εμπορεύματα από τα οποία δεν δύναται να ξεχωριστούν

(3) Όταν ο προμηθευτής στην πλατφόρμα FаѕhіоnМіх.gr δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του για παραχώρηση πληροφοριών, όπως προβλέπεται στον Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών, ο Χρήστης έχει δικαίωμα να αποσυρθεί από το συναφθέν συμβόλαιο έως ενός έτος και 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του εμπορεύματος. Όταν οι πληροφορίες έχουν παραχωρηθεί στον καταναλωτή εντός της προθεσμίας της άρνησης, η προθεσμία αρχίζει από την ημερομηνία παραχώρησης των πληροφοριών. Ο Καταναλωτής έχει δικαίωμα να κάνει δήλωση βουλήσεως για άρνηση επί αυτού του άρθρου άμεσα ενώπιον του αντίστοιχου προμηθευτή, μέσω του ενιαίου εντύπου απόσυρσης από την σύμβαση, που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Προμηθευτή στην πλατφόρμα FаѕhіоnМіх.gr και στο Παράρτημα 1 σε αυτούς τους γενικούς όρους.

(4) Όταν ο Καταναλωτής έχει ασκήσει το δικαίωμα απόσυρσης από την σύμβαση εξ αποστάσεως, ο προμηθευτής προς τον οποίον έχει γίνει η πληρωμή, αποκαθιστά όλα τα ποσά που έχει λάβει από τον καταναλωτή, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων προμήθειας, χωρίς να καθυστερεί αδικαιολόγητα και όχι αργότερα από 14 ημέρες από την ημερομηνία στην οποία ενημερώθηκε για την απόφαση του καταναλωτή να αποσυρθεί από την σύμβαση. Ο Προμηθευτής αποκαθιστά τα ποσά που έλαβε χρησιμοποιώντας ως μέσω το τραπεζικό έμβασμα.

(5) Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος άρνησης, τα έξοδα για την επιστροφή των εμπορευμάτων που προμηθεύθηκαν συμψηφίζονται από τα ποσά προς αποκατάσταση επί του εδ. 4, εκτός από τις περιπτώσεις όταν ο καταναλωτής διοργανώσει μόνος του και για δικό του λογαριασμό την επιστροφή των εμπορευμάτων. Ο Προμηθευτής δεν έχει την υποχρέωση απόδοσης των πρόσθετων εξόδων προμήθειας των προϊόντων, όταν ο καταναλωτής έχει επιλέξει ρητά τον τρόπο προμήθειας που διαφέρει από τον πιο φθηνό τρόπο προμήθειας που προσφέρει ο Προμηθευτής.

(6) Όταν έχει επιλέξει να πληρώσει κατά την προμήθεια, ο Καταναλωτής μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα άρνησης άμεσα ενώπιον του εκπροσώπου της εταιρείας ταχυμεταφορών. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει άμεσα να παραδώσει το εμπόρευμα και να πληρώσει τα έξοδα μεταφοράς για την επιστροφή του προϊόντος στην προμηθευτή.

(7) Ο Καταναλωτής υποχρεώνεται να φυλάσσει τα προϊόντα που έλαβε από τον Προμηθευτή στην πλατφόρμα και να εξασφαλίσει την διατήρηση της ποιότητας και ασφάλειας στα πλαίσια της προθεσμίας του εδ. 1.

(8) Ο Καταναλωτής μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα απόσυρσης από το συμβόλαιο με τον Προμηθευτή απευθύνοντας έγγραφη δήλωση προς τον Προμηθευτή μέσω του εντύπου απόσυρσης από την σύμβαση, που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Προμηθευτή στην πλατφόρμα FаѕhіоnМіх.gr και στο Παράρτημα 1 σε αυτούς τους γενικούς όρους.

(9) Όταν ο Προμηθευτής στην πλατφόρμα FаѕhіоnМіх.gr δεν πρότεινε να πάρει αυτοπροσώπως τα προϊόντα, μπορεί να αναστείλει την πληρωμή των ποσών στον καταναλωτή έως ότου λάβει το εμπόρευμα ή έως ότου ο καταναλωτής παρουσιάσει απόδειξη ότι έχει στείλει τα προϊόντα πίσω – όποια από τις δυο περιπτώσεις επέλθει πρώτη.

Άρθρο 17. (1) Η προθεσμία προμήθειας του εμπορεύματος έχει οριστεί για κάθε προϊόν ξεχωριστά κατά την σύναψη του συμβολαίου με τον καταναλωτή μέσω της ιστοσελίδας του Προμηθευτή στην πλατφόρμα FаѕhіоnМіх.gr.

(2) Σε περίπτωση που ο Καταναλωτής και ο Προμηθευτής στην πλατφόρμα FаѕhіоnМіх.gr δεν έχουν ορίσει προθεσμία για προμήθεια, η προθεσμία προμήθειας των προϊόντων είναι 30 ημέρες από την ημερομηνία αμέσως μετά την αποστολή της παραγγελίας του καταναλωτή στον αντίστοιχο προμηθευτή μέσω της ιστοσελίδας του Προμηθευτή στην πλατφόρμα FаѕhіоnМіх.gr.

(3) Εάν ο Προμηθευτής στην πλατφόρμα FаѕhіоnМіх.gr δεν μπορεί να εκτελέσει το συμβόλαιο λόγω του γεγονότος ότι δεν διαθέτει τα παραγγελθέντα προϊόντα, είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει τον καταναλωτή και να αποκαταστήσει τα ποσά που πληρώθηκαν.

Άρθρο 18. Ο Προμηθευτής στην πλατφόρμα FаѕhіоnМіх.gr υποχρεώνεται να τηρεί όλες τις απαιτήσεις της βουλγαρικής νομοθεσίας σχετικά με την επισήμανση, την διαφήμιση και τις πωλήσεις συμπληρωμάτων τροφής.

 

VІІІ. Εκτέλεση του συμβολαίου

Άρθρο 19. (1) Ο Προμηθευτής στην πλατφόρμα FаѕhіоnМіх.gr μπορεί να διοργανώσει την προμήθεια και την παράδοση του προϊόντος στον Χρήστη από τον αντίστοιχο προμηθευτή εντός της ορισμένης κατά την σύναψη του συμβολαίου προθεσμίας.

(2) Εάν η προθεσμία του εδ. 1 δεν έχει συμφωνηθεί ρητώς μεταξύ των μερών κατά την σύναψη του συμβολαίου, ο Προμηθευτής στην πλατφόρμα FаѕhіоnМіх.gr διοργανώνει την προμήθεια και την παράδοση του προϊόντος από τον αντίστοιχο προμηθευτή εντός εύλογης προθεσμίας, αλλά όχι αργότερα από 2 μήνες.

Άρθρο 20 (1) Ο Χρήστης πρέπει να εξετάσει το προϊόν την στιγμή προμήθειας και παράδοσης και εάν δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις να ενημερώσει άμεσα τον Προμηθευτή στην πλατφόρμα FаѕhіоnМіх.gr.

(2) Εάν ο Χρήστης δεν ενημερώσει τον Προμηθευτή στην πλατφόρμα FаѕhіоnМіх.gr σύμφωνα με το εδ. 1, θεωρείτο ότι το εμπόρευμα είναι εγκεκριμένο ως προς τις απαιτήσεις, εκτός από τα κρυφά ελαττώματα.

(3) Τα χαρακτηριστικά ή οι τιμές των προϊόντων, που περιγράφονται στην ιστοσελίδα μας μπορούν να διαφοροποιηθούν ανά πάσα στιγμή στο και είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν τεχνικά λάθη. Ο έμπορος μπορεί να αρνηθεί την εκτέλεση της παραγγελίας στις εξής περιπτώσεις:

- σε περίπτωση μηδενικού κόστους
- προφανώς μη ρεαλιστική χαμηλή τιμή σε σύγκριση με άλλα προϊόντα του ίδιου είδους στην ιστοσελίδα μας. 

Άρθρο 21. Οι προμηθευτές στην πλατφόρμα FаѕhіоnМіх.gr δεν υποχρεώνονται να εξασφαλίσουν το απαραίτητο σέρβις για το εμπόρευμα.

Άρθρο 22. Για τις περιπτώσεις που δεν ρυθμίζονται ρητά στο παρόν, εφαρμόζονται οι κανόνες της εμπορικής πώλησης του Εμπορικού Νόμου.

 

ІХ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Άρθρο 23. (1) Ο Προμηθευτής στην πλατφόρμα FаѕhіоnМіх.gr υιοθετεί μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη, σύμφωνα με τον Νόμο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας.

(2) Για λόγους ασφαλείας των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών, Ο Προμηθευτής στην πλατφόρμα FаѕhіоnМіх.gr θα στείλει τα στοιχεία μόνο σε μία ηλεκτρονική διεύθυνση /е-mаіl/, που έχει δηλωθεί από τους Χρήστες κατά την εγγραφή τους.

(3) Ο Προμηθευτής στην πλατφόρμα FаѕhіоnМіх.gr έχει δικαίωμα να αρχειοθετεί στοιχεία στην πληροφοριακή συσκευή του Χρήστη, εκτός εάν ο τελευταίος δεν εκφράσει την ρητή άρνηση του.

(4) Ο Χρήστης ή ο Καταναλωτής συμφωνεί ότι ο Προμηθευτής της πλατφόρμας FаѕhіоnМіх.gr έχει δικαίωμα να στέλνει οποτεδήποτε ηλεκτρονικά μηνύματα προς τον Χρήστη και τον Καταναλωτή, συμπεριλαμβανομένων δελτίων ή προτάσεων για αγορές προϊόντων, έως ότου υπάρχει εγγραφή του Χρήστη ή του Καταναλωτή στο ηλεκτρονικό κατάστημα του Προμηθευτή στην πλατφόρμα FаѕhіоnМіх.gr.

(5) ) Ο Χρήστης ή ο Καταναλωτής συμφωνεί ότι ο Προμηθευτής της πλατφόρμας FаѕhіоnМіх.gr έχει δικαίωμα να συλλέγει, αρχειοθετεί και επεξεργάζεται στοιχεία σχετικά με την συμπεριφορά του Χρήστη ή του Καταναλωτή κατά την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος του Προμηθευτή στην πλατφόρμα FаѕhіоnМіх.gr.

Άρθρο 24. (1) Ανά πάσα στιγμή ο Προμηθευτής στην πλατφόρμα FаѕhіоnМіх.gr. έχει δικαίωμα να απαιτήσει από τον Χρήστη να νομιμοποιηθεί και να πιστοποιήσει την γνησιότητα του κάθε στοιχείου και των προσωπικών δεδομένων που δηλώθηκαν κατά την εγγραφή.

(2) Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο Χρήστης έχει ξεχάσει ή χάσει το όνομα χρήστη του και τον κωδικό πρόσβασης, ο Προμηθευτής της πλατφόρμας FаѕhіоnМіх.gr έχει δικαίωμα να εφαρμόσει την «Διαδικασία σε περίπτωση χαμένων ή ξεχασμένων ονομάτων χρήστη και κωδικών πρόσβασης», διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: nameofthesite/languageversion/сuѕtоmеr/ассоunt/fоrgоtраѕѕwоrd/

(3) Η εταιρεία μας, για να μπορεί να παρέχει την καλύτερη δυνατή ποιότητα υπηρεσιών στον καταναλωτή χρησιμοποιεί την υπηρεσία Skroutz Analytics. Μέσω της υπηρεσίας αυτής κοινοποιούνται ανώνυμα στατιστικά χρήσης στο Skroutz.gr, ενώ τα δεδομένα που λαμβάνονται μέσω αυτής της υπηρεσίας καλύπτονται από την πολιτική απορρήτου του Skroutz.gr, την οποία μπορείτε να βρείτε στο https://www.skroutz.gr/privacy. Για περαιτέρω στοιχεία σχετικά με την λειτουργία του Skroutz Analytics και την σύμπνοιά της με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, μπορείτε να ανατρέξετε στοhttp://developer.skroutz.gr/analytics/privacy_policy/.

 

Х. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ 

Άρθρο 25. (1) Αυτοί οι γενικοί όροι δύναται να τροποποιηθούν από τον Προμηθευτή της πλατφόρμας FаѕhіоnМіх.gr, για το οποίο ο τελευταίος θα ενημερώσει με κατάλληλο τρόπο όλους τους εγγεγραμμένος Χρήστες.

(2) Ο Προμηθευτής στην πλατφόρμα FаѕhіоnМіх.gr και ο Χρήστης συμφωνούν, ότι κάθε συμπλήρωση και τροποποίηση αυτών των γενικών όρων θα ισχύει για τον Χρήστη σε μια από τις εξής περιπτώσεις:

α) μετά την ρητή γνωστοποίηση του από τον Προμηθευτή στην πλατφόρμα FаѕhіоnМіх.gr και εάν ο Χρήστης δεν δηλώσει στην καθορισμένη προθεσμία των 14 ημερών ότι τις απορρίπτει ή

β) μετά την δημοσίευση τους στην ιστοσελίδα του Προμηθευτή στην πλατφόρμα FаѕhіоnМіх.gr και εάν ο Χρήστης δεν δηλώσει εντός της προθεσμίας 14 ημερών ότι τις απορρίπτει.

γ) με την ρητή έγκριση τους από τον Χρήστη μέσω του προφίλ του στην ιστοσελίδα του Προμηθευτή στην πλατφόρμα FаѕhіоnМіх.gr.

(3) Ο Χρήστης συμφωνεί ότι όλες οι δηλώσεις του Προμηθευτή στην πλατφόρμα FаѕhіоnМіх.gr σχετικά με την τροποποίηση αυτών των γενικών όρων θα στέλνονται στην διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που δήλωσε ο Χρήστης κατά την εγγραφή του. Ο Χρήστης συμφωνεί ότι οι ηλεκτρονικές επιστολές που του έχουν σταλεί με την σειρά αυτού του άρθρου δεν χρειάζεται να φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, για να έχουν ισχύ απέναντι του.

Άρθρο 26 Ο Προμηθευτής στην πλατφόρμα FаѕhіоnМіх.gr δημοσιεύει αυτούς τους γενικούς όρους στην ηλεκτρονική διεύθυνση nameofthesite/languageversion/fаѕhіоnmіх-tеrmѕ. μαζί με όλα τα συμπληρώματα και τις τροποποιήσεις τους.

 

ХІ. ΛΥΣΗ

Άρθρο 27. Αυτοί οι γενικοί όροι και το συμβόλαιο του Χρήστη με τον Προμηθευτή στην πλατφόρμα FаѕhіоnМіх.gr λύονται στις εξής περιπτώσεις:

σε περίπτωση λύσης και κήρυξης διαδικασίας εκκαθάρισης ή πτώχευσης κάποιου από τα αντισυμβαλλόμενα μέρη
με αμοιβαία έγγραφη συγκατάθεση των μερών

σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας κάποιου από τα αντισυμβαλλόμενα μέρη να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του

σε περίπτωση κατάσχεσης και σφράγισης του εξοπλισμού από πλευράς κρατικών οργάνων

σε περίπτωση διαγραφής του Χρήστη από την πλατφόρμα FаѕhіоnМіх.gr. Σε αυτή την περίπτωση τα συναφθέντα αλλά μη εκτελεσμένα συμβόλαια αγοροπωλησίας παραμένουν σε ισχύ και εκτελούνται

Άρθρο 28 Ο Προμηθευτής στην πλατφόρμα FаѕhіоnМіх.gr έχει δικαίωμα με δική του κρίση, χωρίς να απευθύνει προαναγγελία και χωρίς να οφείλει αποζημίωση να λύσει μονόπλευρα το συμβόλαιο σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι ο Χρήστης χρησιμοποιεί την πλατφόρμα FаѕhіоnМіх.gr παραβιάζοντας αυτούς τους γενικούς όρους, την νομοθεσία της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, και τα χρηστά ήθη και έθιμα και τους υιοθετημένους κανόνες και πρακτική στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

 

ХІІ. ΕΥΘΥΝΗ 

Άρθρο 29 Ο Χρήστης υποχρεώνεται να αποζημιώσει και απαλλάξει από ευθύνη τους προμηθευτές στην πλατφόρμα FаѕhіоnМіх.gr και του Προμηθευτή σε περίπτωση δικαστικών αγωγών και άλλων απαιτήσεων από πλευράς τρίτων προσώπων (ανεξάρτητα αν είναι δικαιολογημένες ή όχι), για όλες τις ζημίες και τα έξοδα (συμπεριλαμβανομένων δικηγορικών αμοιβών και δικαστικών τελών), που πηγάζουν από ή σε σχέση με (1) μη εκπλήρωση κάποιας υποχρέωσης επί αυτού του συμβολαίου, (2) παραβίαση πνευματικών και παραγωγικών δικαιωμάτων προβολής ή άλλων δικαιωμάτων της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, (3) μη νόμιμη μεταβίβαση σε άλλα πρόσωπα των δικαιωμάτων που έχουν παραχωρηθεί από τον Χρήστη για την διάρκεια και υπό τους όρους του συμβολαίου και (4) αληθή δήλωση της ύπαρξης ή της απουσίας της ιδιότητας του καταναλωτή με την έννοια του Νόμου περί προστασίας των καταναλωτών.

Άρθρο 30 Ο Προμηθευτής στην πλατφόρμα FаѕhіоnМіх.gr δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση συμβάντων ανωτέρας βίας, σε περίπτωση τυχαίων γεγονότων, προβλημάτων με το ιντερνέτ, σε περίπτωση τεχνικών ή άλλων αντικειμενικών λόγων, συμπεριλαμβανομένων διαταγμάτων από πλευράς αρμόδιων κρατικών οργάνων.

Άρθρο 31 (1) Ο Προμηθευτής στην πλατφόρμα FаѕhіоnМіх.gr δεν φέρει ευθύνη για ζημίες που προκλήθηκαν από τον Χρήστη σε τρίτα πρόσωπα.

(2) Ο Προμηθευτής στην πλατφόρμα FаѕhіоnМіх.gr και οι προμηθευτές που ο ίδιος επέλεξε δεν φέρουν ευθύνη για περιουσιακές ή μη περιουσιακές ζημίες που εκφράζονται σε διαφυγόντα κέρδη ή σε ζημίες που προκλήθηκαν στον Χρήστη κατά την διαδικασία χρήσης ή μη χρήσης της FаѕhіоnМіх.gr και κατά την σύναψη συμβολαίων αγοροπωλησίας με τον Προμηθευτή στην πλατφόρμα FаѕhіоnМіх.gr.

(3) Ο Προμηθευτής της πλατφόρμας FаѕhіоnМіх.gr δεν φέρει ευθύνη για το χρονικό διάστημα στο οποίο η πλατφόρμα δεν ήταν διαθέσιμη λόγω ανωτέρας βίας.

(4) Ο Προμηθευτής στην πλατφόρμα FаѕhіоnМіх.gr δεν φέρει ευθύνη για ζημίες που προκλήθηκαν από σχόλια, απόψεις και δημοσιεύματα κάτω από τα προϊόντα, τις ειδήσεις και τα άρθρα στην πλατφόρμα FаѕhіоnМіх.gr.

Άρθρο 32. (1) Ο Προμηθευτής της πλατφόρμας FаѕhіоnМіх.gr δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση παραβίασης των μέτρων ασφαλείας του τεχνικού εξοπλισμού και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια πληροφοριών, την διάδοση πληροφοριών, την πρόσβαση σε πληροφορίες, τον περιορισμό της πρόσβασης σε πληροφορίες και άλλες παρόμοιες συνέπειες.

(2) Ο Προμηθευτής της πλατφόρμας FаѕhіоnМіх.gr δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση σύναψης συμβολαίου αγοροπωλησίας, σε περίπτωση παραχώρησης πρόσβασης σε πληροφορίες, απώλειας ή αλλαγής στοιχείων που επήλθαν ως αποτέλεσμα πλαστής νομιμοποίησης τρίτου προσώπου, που παρουσιάζεται για τον Χρήστη και εάν από τα γεγονότα μπορεί να θεωρηθεί ότι αυτό το πρόσωπο είναι ο Χρήστης.

 

ХІІІ. ΆΛΛΟΙ ΟΡΟΙ

Άρθρο 33 (1) Ο Χρήστης και ο Προμηθευτής στην πλατφόρμα FаѕhіоnМіх.gr υποχρεώνονται να υπερασπίζουν αμοιβαία τα δικαιώματα και τα νόμιμα συμφέροντα τους, όπως και να τηρούν τα εμπορικά απόρρητα, που τους έγιναν γνωστά κατά την εκτέλεση του συμβολαίου και αυτών των γενικών όρων.

(2) Ο Χρήστης και ο Προμηθευτής στην πλατφόρμα FаѕhіоnМіх.gr υποχρεώνονται κατά την διάρκεια και μετά την λήξη της διάρκειας του συμβολαίου να μην κάνουν δημοσίως γνωστή την έγγραφη ή την προφορική επικοινωνία μεταξύ τους. Ως δημοσίως γνωστή μπορεί να θεωρηθεί η δημοσίευση αλληλογραφίας σε έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ, σε συζητήσεις στο ιντερνέτ, σε προσωπικές ή δημόσιες ιστοσελίδες κ.α.

Άρθρο 34 Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ αυτών των γενικών όρων και των συμφωνιών σε ειδικό συμβόλαιο μεταξύ του Προμηθευτή στην πλατφόρμα FаѕhіоnМіх.gr και του Χρήστη, με προτεραιότητα εφαρμόζονται οι όροι του ειδικού συμβολαίου.

Άρθρο 35 Εάν ενδεχομένως κάποια από τις διατάξεις αυτών των γενικών όρων είναι ανυπόστατη, αυτό δεν σημαίνει την ακύρωση όλου του συμβολαίου.

Άρθρο 36 Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητά σε αυτό το συμβόλαιο σχετικά με την εκτέλεση και την ερμηνεία αυτού του συμβολαίου εφαρμόζεται η βουλγαρική νομοθεσία.

Άρθρο 37 Αυτοί οι γενικοί όροι τίθενται σε ισχύ για όλους τους Χρήστες στις 07.03.2020.

 

Παράρτημα 1 και 2 – Έντυπο για την άσκηση του δικαιώματος απόσυρσης από το συμβόλαιο