Δωρεάν αποστολή πάνω από 150€

Επικοινωνία

Τηλέφωνο: +30 211 2340136 (09:00 - 18:00)

Στοιχεία Επικοινωνίας

* Υποχρεωτικά Πεδία

 • Πολιτική Απορρήτου

  Λόγοι συλλογής, επεξεργασίας και αποθήκευσης των προσωπικών σας δεδομένων.
  Αρθ. 1.  Ο διαχειριστής συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σε σχέση με τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος https://fashionmix.gr  και τη σύναψη συμβάσης  με την εταιρεία, σύμφωνα με το αρθ. 6, παρ.1 , Κανονισμός (ΕΕ) 2016/ 679 (GDPR) και ιδίως με βάση τους ακόλουθους λόγους:

  • Τη ρητή συγκατάθεσή σας ως πελάτης.
  • Εκτέλεση των υποχρεώσεων του Διαχειριστή σε σύμβαση μαζί σας.
  • Συμμόρφωση μιας νομικής υποχρέωσης, η οποία ισχυεί για το Διαχειριστή
  • Για τους σκοπούς των νόμιμων συμφέροντων του Διαχειριστή ή εντός τρίτου μέρους.

  Στόχοι και αρχές κατά τη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων.
  Αρθ. 2. (1) Εμείς συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που εσείς μας παρέχετε σε σχέση με τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος https://fashionmix.gr και τη σύναψη σύμβασης με την εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων σκοπών :

  • δημιουργία προφίλ και παροχή όλοκληρης της λειτουργικότητας  κατά τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος
  • εξατομίκευση ενός συμβαλλόμενου μέρους
  • λογιστικούς σκοπούς
  • στατιστικούς σκοπούς
  • προστασία της ασφάλειας των πληροφοριών
  • πρόβλεψη της εκτέλεσης της σύμβασης για παροχή της σχετικής υπηρεσίας
  • αποστολή ενημερωτικού δελτίου κατόπιν αιτήματός σας

  (2) Εμείς ακολουθούμε τις ακόλουθες αρχές κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων:

  • νομιμότητα, ακεραιότητα και διαφάνεια
  • περιορισμό των σκοπών της επεξεργασίας
  • συνάφεια με τους σκοπούς της επεξεργασίας και ελαχιστοποίηση των συλλεγμένων δεδομένων
  • ακρίβεια και επικαιρότητα των δεδομένων
  • περιορισμό της αποθήκευσης προκείμενου να επιτευχθούν οι στόχοι
  • ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα της επεξεργασίας και εξασφάλιση επαρκούς επιπέδου ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων.

  (3) Κατά την επεξεργασία και την αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων, ο Διαχειριστής μπορεί να επεξεργάζεται και να αποθηκεύει τα προσωπικά δεδομένα με στόχο την προστασία των ακόλουθων έννομων ενδιαφερόντων:

  • εκτέλεση των υποχρεώσεων του έναντι στην Εθνική Υπηρεσία Εσόδων, το Υπουργείο Εσωτερικών και άλλων κρατικών και δημοτικών αρχών.

  Τί είδους προσωπικών δεδομένων συλλέγει, επεξεργάζεται και αποθηκεύει η εταιρεία μας

  Αρθ.3.  Η εταιρεία εκτελεί τις παρακάτω λειτουργίες με τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε για τους ακόλουθους λόγους:

  • Εγγραφή χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα και εκτέλεση σύμβασης για αγοραπωλησία εξ αποστάσεως- σκόπος αυτής της ενέργειας είναι η δημιουργία προφίλ για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος για την αγορά προϊόντων και την παροχή δεδομένων για επικοινωνία κατά την παράδοση των αγορασμένων προϊόντων. Η εγγραφή και η δημιουργία προφίλ για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος δεν είναι υποχρεωτικό βήμα από την παροχή της υπηρεσίας και είναι προσβάσιμη σε μεγάλο βαθμό και χωρίς της δημιουργία προφίλ μέσω της επιλογής «Γρήγορη Παραγγελία», όπως και μέσω της σύνδεσης του προφίλ σας στο Google+ ή στο Facebook. Συμπέρασμα από την εκτίμηση αντίκτυπου: Με βάση την εκτίμηση του αντίκτυπου, ο Υπεύθυνος για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, θεωρεί ότι η λειτουργία «Εγγραφή χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα και εκτέλεση σύμβασης για αγοραπωλησία εξ αποστάσεως» επιτρέπεται να εκτελεστεί και παρέχει  επαρκείς εγγυήσεις για την προστασία των δικαιωμάτων και των έννομων συμφερόντων των δεδομένων σύμφωνα με τις απαιτήσεις GDPR.
  • Σύναψη και εκτέλεση της εμπορικής συμφωνίας με τον πελάτη ή το συνεργάτη- ο στόχος της ενέργειας είναι η σύναψη και η εκτέλεση μιας σύμβασης με εμπορικό έταιρο ή πελάτη και τη  διοίκησή του.  Δεδομένου του περιορισμένου εύρους των συλλεγόμενων προσωπικών δεδομένων και της περίστασης πως ένα μέρος από αυτά συλλέγονται από δημόσια διαθέσιμες πηγές, ο Υπεύθυνος για την προστασία των προσωπικών δεδομένων θεωρεί πως η πραγματοποίηση  αξιολόγησης αντικτύπου δεν είναι απαραίτητο να διενεργηθεί εκτίμηση των επιπτώσεων της ενέργειας.
  • Άσκηση δικαιώματος υπαναχώρηση ή διεξαγωγή επιστροφής- στόχος αύτης της ενέργειας είναι διαχείριση της διαδικασίας στην άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης ή επιστροφής από τον πελάτη. Δεδομένου το περιορισμένο πεδίο των συλλεγόμενων προσωπικών δεδομένων, ο Υπεύθυνος για την προστασία των προσωπικών δεδομένων θεωρεί πως η διεξαγωγή αξιολόγησης δεν είναι απαραίτητη η εκτίμηση της επιρροής της ενέργειας .

  Αρθ. 4. (1) Ο Διαχειριστής επεξεργάζεται τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων και πληροφοριών για τους εξής σκοπούς και βάσει των ακόλουθων λόγων:

  • Δεδομένα για την εγγραφή και την λήψη ενημερωτικού δελτίου (ονοματεπώνυμο, e-mail)
   ⎫Σκοπός για τον οποίο συλλέγονται τα δεδομένα: 1) Πραγματοποίηση επικοινωνίας με το χρήστη και αποστολή πληροφοριών προς εκείνον, 2) για τους στόχους της εγγραφής του χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα, όπως και 3) για την αποστολή ενημερωτικού δελτίου.
   ⎫Λόγος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων- Με την αποδοχή των όρων συμμετοχής και την εγγραφή στο ηλεκτρονικό κατάστημα ή την πραγματοποίηση μιας παραγγελίας  χωρίς εγγραφή ή κατά τη σύναψη γραπτής σύμβασης ανάμεσα στο Διαχειριστή και εσάς δημιουργείται μια συμβατική σχέση, βάσει της οποίας ,επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα- αρθ. 6, παρ. 1 β. (β) GDPR.  Τα δεδομένα σας για την αποστολή ενημερωτικού δελτίου επεξεργάζονται με βάση τη ρητή συγκατάθεσή σας- αρθ. 6, παρ. 1, β (α) GDPR.
  • Στοίχεια για την παράδοση (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, e-mail, διεύθυνση)
   ⎫Σκοπός για τον οποίο συλλέγονται τα στοιχεία:  Εκτέλεση των υποχρεώσεων του διαχειριστή σύμφωνα με τη σύμβαση αγοραπωλησίας εξ αποστάσεως και παράδοσης των αγορασθέντων προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της άσκησης του δικαιώματος επιστροφής και αλλαγής ή  άρνηση από τα αγορασθέντα προϊόντα.
   ⎫ Λόγος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων- Με την αποδοχή των όρων συμμετοχής και την εγγραφή στο ηλεκτρονικό κατάστημα ή την πραγματοποίηση μιας παραγγελίας  χωρίς εγγραφή ή κατά τη σύναψη γραπτής σύμβασης ανάμεσα στο Διαχειριστή και εσάς δημιουργείται μια συμβατική σχέση, βάσει της οποίας ,επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα- αρθ. 6, παρ. 1 β. (β) GDPR.  
  • Στοιχεία από τα προφίλ σας στα κοινωνικά δίκτυα (δημόσια διαθέσημες πληροφορίες από τα προφίλ σας στα Google+, Facebook)
   ⎫Σκόπος για τον οποίο συλλέγονται τα στοιχεία: 1) Πραγματοποίηση επικοινωνίας με τον χρήστη και αποστολή πληροφοριών προς εκείνον και 2) για τους στόχους εγγραφής  του χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστμα.
   ⎫ Λόγος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων- Με την αποδοχή των όρων συμμετοχής και την εγγραφή στο ηλεκτρονικό κατάστημα  μέσω προφίλ σε κοινωνικό δίκτυο, ανάμεσα στο Διαχειριστή και εσάς δημιουργείται μια συμβατική σχέση, βάσει της οποίας ,επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα- αρθ. 6, παρ. 1 β. (β) GDPR.  

  (2) Ο Διαχειριστής δε συλλέγει και δεν επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα τα οποία αφορούν τα εξής:

  • αποκαλύπτουν φυλετική ή εθνοτική καταγωγή
  • αποκαλύπτουν πολιτικές, θρησκευτικές και φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή  συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις
  • αποκαλύπτουν γενετικά και βιομετρικά δεδομένα, στοιχεία για την κατάσταση της υγείας ή στοιχεία για τη σεξουαλική ζωή ή το σεξουαλικό προσανατολισμό .

  (3) Τα προσωπικά στοιχεία συλλέγονται από τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται, από το Διαχειριστή.
  (4) Η εταιρεία δεν εκτελεί  αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων με δεδομένα.

  Διάρκεια αποθήκευσης των προσωπικών σας δεδομένων

  Αρθ. 5. (1) Ο Διαχειριστής αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα για διάρκεια όχι μεγαλύτερη από την ύπαρξη του προφίλ σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή τη δημιουργία παραγγελίας μέσω της επιλογής «Γρήγορη παραγγελία». Έπειτα από τη διαγραφή του προφίλ σας, ο Διαχειριστής εφαρμόζει τις αναγκαίες ενέργειες για να διαγράψει και καταστρέψει τα στοιχεία σας, χωρίς περιττή καθυστέρηση  ή να τα ανωνυμοποιήσει (δηλ. να τους δώσει μορφή που δεν αποκαλύπτει την ταυτότητά σας).
  (2) Ο Διαχειριστής αποθηκεύει τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε σε σχέση με ηλεκτρονικές παραγγελίες που πραγματοποιήσατε, κατά το χρονικό όριο 5 ετών με στόχο την προστασία των νομικών συμφερόντων του Διαχειριστή σε δικαστικές ή διοικητικές διαφορές με χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος, ενώ τα λογιστικά έγγραφα φυλάσσονται για τη σχετική νόμιμη περίοδο.
  (3) Ο Διαχειριστής σας ενημερώνει, σε περίπτωση που η διάρκεια αποθήκευσης των δεδομένων πρέπει να επεκταθεί με σκοπό την εκπλήρωση μιας νομοθετικής υποχρέωσης ή με σκοπό έννομα συμφέροντα του Διαχειριστή ή άλλα.

  Αρθ. 6. Ο Διαχειριστής αποθηκεύει τα προσωπικά δεδομένα των νόμιμων αντιπροσώπων των εμπορικών έταιρών του κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης για το σεβασμό των νόμιμων συμφερόντων και των νομικών υποχρεώσεων του Διαχειριστή και η περίοδος αυτή μπορεί να υπερβεί τη διάρκεια της σύμβασης.

  Παράδοση των προσωπικών σας δεδομένων για επεξεργασία

  Αρθ. 7. (1) Ο Διαχειριστής μπορεί, ύστερα από δική του κρίση να μεταδίδει ένα μέρος ή όλα τα προσωπικά σας δεδομένα σε εκείνους που επεξεργάζονται προσωπικά στοιχεία για την εκτέλεση των στόχων επεξεργασίας , τους οποίους έχετε δεχθεί με την επιφύλαξη των απαιτήσεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (GDPR).
  (2) Ο Διαχειριστής σας ενημερώνει  σε περίπτωση πρόθεσης παράδοσης ενός μέρους ή όλων των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτες  χώρες ή διεθνείς οργανισμούς.
  Τα δικαιώματά σας κατά τη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων.

  Ανάκληση συγκατάθεσης για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

  Αρθ. 8. (1) Εάν δεν επιθυμείτε όλα ή ένα μέρος από τα προσωπικά σας δεδομένα να συνεχίζουν να υποβάλλονται υπό επεξεργασία από την Εταιρεία για συγκεκριμένο ή για όλους τους σκοπούς επεξεργασίας, μπορείτε  ανά πάσα στιγμή να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για επεξεργασία μέσω συμπλήρωσης της φόρμας στο προφίλ σας ή μέσω αιτήματος σε ελεύθερο κείμενο.
  (2) Ο Διαχεριστής μπορεί να θελήσει να πιστοποιήσετε την ταυτότητά σας με το άτομο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, ζητώντας από εσάς να συμπληρώσετε τον κωδικό πρόσβασης και το  e-mail σας για πρόσβαση στην ιστοσελίδα επιτόπου στα γραφεία της Εταιρείας ενώπιον δικού μας υπαλλήλου.
  (3) Με την απόσυρση της συγκατάθεσης για επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, τα οποία είναι υποχρεωτικά για τη δημιούργια και επιβεβαίωση του προφίλ στο ηλεκτρονικό κατάστημα, ο λογαριασμός σας θα απενεργοποιηθεί. Φυσικά, θα έχετε τη δυνατότητα να περιηγηθείτε στο ηλεκτρονικό κατάστημα και να δείτε τα προϊόντα που προσφέρονται και να εκτελείτε παραγγελίες ως επισκέπτης ή να δημιουργήσετε νέο λογαριασμό.
  (4) Εάν υπάρχει δικιά σας παραγγελία η οποία βρίσκεται υπό επεξεργασία, το νωρίτερο που μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για επεξεργασία είναι έπειτα από επιτυχής ολοκλήρωση της παραγγελίας.

  Δικαίωμα πρόσβασης
  Αρθ. 9. (1) Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε και να λάβετε από το Διαχειριστή επιβεβαίωση για το αν επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με εσάς, αφού εάν είστε εγγεγραμένος χρήστης, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να δείτε στο προφίλ σας τα προσωπικά δεδομένα  που παρέχετε και επεξεργάζονται για εσάς.
  (2) Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας, όπως και στις πληροφορίες που σχετίζονται με τη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων.
  (3) Ο Διαχειριστής σας παρέχει, εάν ζητήσετε, αντίγραφο των επεξεργασμένων προσωπικών δεδομένων σας σε ηλεκτρονική ή άλλη μορφή.
  (4) Η παροχή πρόσβασης στα δεδομένα είναι δωρεάν, όμως ο Διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει διοικητική χρέωση σε περίπτωση επανάληψης ή υπέρβασης των ζητούμενων.

  Δικαίωμα διόρθωσης ή συμπλήρωσης
  Αρθ. 10. Μπορείτε να διορθώσετε ή να συμπληρώσετε τα ανακριβή ή ελλιπή προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με εσάς άμεσα μέσω του προφίλ σας στον ιστότοπο ή με αίτηση προς το Διαχειριστή.

  Δικαίωμα διαγραφήσς («να ξεχαστείς»)
  Αρθ. 11. (1) Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από το Διαχειριστή διαγραφή ενός μέρους ή όλων των προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με εσάς, ενώ ο Διαχειριστής έχει την υποχρέωση να τα διαγράψει χωρίς περιττή καθυστέρηση όταν υπάρχει ένας από τους ακόλουθους λόγους:

  • τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι πλέον αναγκαία για τους σκοπούς που έχουν συλλεχθεί ή έχουν επεξεργαστεί κατά κάποιον άλλο τρόπο
  • αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, επί το οποίο βασίζεται η επεξεργασία των δεδομένων και δεν υπάρχει άλλος νομικός λόγος για την επεξεργασία
  • αντιτεθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, συμπεριλαμβανόμενων των λόγων άμεσου μάρκετινγκ και δεν υπάρχουν νόμιμοι λόγοι για επεξεργασία που να έχουν πλεονέκτημα
  • τα προσωπικά δεδομένα έχουν επεξεργαστεί παράνομα
  • τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να διαγραφούν με στόχο την τήρηση νομικής υποχρέωσης βάσει το δίκαιο της ΕΕ ή το δίκαιο ενός κράτους μέλους, το οποίο ισχυεί για το Διαχειριστή
  • τα προσωπικά στοιχεία έχουν συλλεχθεί σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών στο πληροφοριακό κοινό.

  (2) Ο Διαχειριστής δεν είναι υποχρεωμένος να διαγράψει τα προσωπικά δεδομένα εάν τα φυλάει και επεξεργάζεται:

  • για την άσκηση του δικαιώματος της ελευθερίας της έκφρασης και του δικαιώματος ενημέρωσης
  • για την τήρηση νομικής υποχρέωσης, το οποίο απαιτεί επεξεργασία, που προβλέπεται από το δίκαιο της ΕΕ ή από το δίκαιο του κράτους μέλους το οποίο ισχυεί για το Διαχειριστή ή για την εκτέλεση ενός καθήκοντος δημόσιου συμφέροντος ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που του έχουν παρατεθεί
  • για λόγους  δημόσιου ενδιαφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας
  • για στόχους αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για επιστημονικές ή ιστορικές έρευνες ή για στατιστικούς σκοπούς
  • για την εγκατάσταση, την άσκηση και την προστασία νομικών αξιώσεων.

  (3)Σε περίπτωση άκσησης του δικαιώματός σας να «ξεχαστείτε», η Εταιρεία θα διαγράψει όλα τα δεδομένα σας με εξαίρεση τις εξής πληροφορίες:

  • πληροφορίες που είναι αναγκαίες  για να πιστοποιήσει πως το δικαίωμα σας να «ξεχαστείτε» έχει εκτελεστεί- e-mail, διεύθυνση IP
  • τεχνικές πληροφορίες για τη λειτουργεία του ηλεκτρονικού καταστήματος, οι οποίες πληροφορίες δεν μπορούν να συνδεθούν κατά κανένα τρόπο με την ταυτότητά σας
  • ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με το οποίο έχετε εκτελέσει την εγγραφή σας στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

  (4) Για να ασκήσετε το δικαίωμά σας να «ξεχαστείτε» είναι αναγκαίο να υποβάλετε αίτημα μέσω του λογαριασμού σας στο ηλεκτρονικό κατάστημα ή στέλνοντας αίτημα μέσω e-mail στο Διαχειριστή.
  (5) Ο Διαχειριστής μπορεί  να σας ζητήσει να πιστοποιήσετε την ταυτότητά σας με το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα.
  (6) Εάν υπάρχει δικιά σας παραγγελία η οποία βρίσκεται σε διαδικασία επεξεργασίας, το συντομότερο δυνατόν που μπορείτε να ζήτησετε να «ξεχαστείτε» είναι όταν ολοκληρώσετε με επιτυχία την παραγγελία.
  (7) Με τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, το προφίλ σας θα γίνει ανενεργό. Φυσικά, θα έχετε τη δυνατότητα να περιηγηθείτε στο ηλεκτρονικό κατάστημα και να δείτε τα προϊόντα που προσφέρονται και να εκτελείτε παραγγελίες ως επισκέπτης ή να δημιουργήσετε νέο λογαριασμό.
  (8) Ο Διαχειριστής δε διαγράφει τα δεδομένα τα οποία έχει τη νομική υποχρέωση να φυλάττει, μεταξύ άλλων, για προστασία έναντι αξιώσεων που του έχουν ασκηθεί ή για απόδειξη των δικαιωμάτων του.

  Δικαίωμα περιορισμού
  Αρθ. 12. Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε από το Διαχειριστή να περιορίσει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, όταν:

  • αμφισβητήσετε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων για περίοδο που επιτρέπει στο Διαχειριστή να ελέγξει την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων
  • η επεξεργασία είναι παράνομη, όμως δεν επιθυμείτε τα προσωπικά σας δεδομένα να διαγραφούν αλλά μονο η χρήση τους να περιοριστεί
  • ο Διαχειριστής δε χρειάζεται πλέον τα προσωπικά σας  δεδομένα για λόγους επεξεργασίας, αλλά εσείς τα απαιτείται για την εγκατάσταση, την άσκηση ή την προστασία των νομικών σας αξιώσεων
  • έχετε αντιρρήσεις στην επεξεργασία εν αναμονή εξακρίβωσης εάν οι νομικοί λόγοι του Διαχειριστή έχουν πλεονέκτημα έναντι των συμφερόντων σας.

  Δικαίωμα φορητότητας
  Αρθ. 13. (1) Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να κατεβάσετε ή να λάβετε σε μορφή αναγνώσιμη από ηλεκτρονική συσκευή τα δεδομένα τα οποία αποθηκεύονται και επεξεργάζονται για εσάς σε σχέση με τη χρήση των υπηρεσιών του Διαχειριστή απευθείας από το προφίλ σας μέσω της επιλογής για εξαγωγή δεδομένων ή μέσω αίτησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
  (2) Μπορείτε να ζητήσετε από το Διαχειριστή να μεταφέρει απευθείας τα προσωπικά σας δεδομένα σε Διαχειριστή που υποδεικνύεται εσείς, όταν αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

  Δικαίωμα λήψης πληροφοριών
  Αρθ. 14. Μπορείτε να ζητήσετε από το Διαχειριστή να σας ενημερώσει όσον αφορά όλους τους παραλήπτες των οποίων τα προσωπικά δεδομένα, για τα οποία έχει ζητηθεί διόρθωση, διαγραφή ή περιορισμός της επεξεργασίας, έχουν αποκαλυφθεί. Ο Διαχειριστής μπορεί να αρνηθεί την παροχή αυτών των πληροφοριών, εάν αυτό δεν είναι δυνατό ή απαιτεί δυσανάλογα μεγάλες προσπάθειες.

  Δικαίωμα αντίρρησης
  Αρθ. 15. Μπορείτε να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή κατά της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από το Διαχειριστή τα οποία σχετίζονται με τον ίδιο, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας για σκοπούς δημιουργίας προφίλ ή άμεσου μάρκετινγκ.

  Τα δικαιώματα σας σε περίπτωση παραβίασης της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων
  Αρθ. 16.(1) Εάν ο Διαχειριστής διαπιστώσει παραβίαση της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων το οποίο μπορεί να ανέχει υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας, σας ενημερώνει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση για την παραβίαση, όπως και για τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί ή πρόκειται να ληφθούν
  (2) Ο Διαχειριστής δεν είναι υποχρεωμένος να σας ειδοποιεί, εάν:

  • έχει στη συνέχεια λάβει μέτρα για να διασφαλίσει ότι η παραβίαση δε θα οδηγήσει σε υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματά σας
  • η ειδοποίση θα απαιτούσε δυσανάλογες προσπάθειες

  Άτομα στα οποία παρέχονται τα προσωπικά σας δεδομένα
  Αρθ. 17. Για τους στόχους της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και της παροχής της υπηρεσίας με πλήρη λειτουργικότητα και με γνώμονα τα συμφέροντά σας, ο Διαχειριστής μπορεί να παρέχει τα δεδομένα στα εξής άτομα, τα οποία επεξεργάζονται τα δεδομένα- δείτε τη λίστα επεξεργαστών δεδομένων. Εκείνοι που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα  τηρούν όλες τις απαιτήσεις νομιμότητας και ασφάλειας κατά την επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων.
  Αρθ.18.  Ο Διαχειριστής δε μεταφέρει τα δεδομένα σας σε τρίτες χώρες.
  Αρθ. 19. Σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων σας, σύμφωνα με την προαναφερθείσα ή εφαρμοστέα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Επιτροπή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ως εξής: Επιτροπή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

  Αρθ. 20. Μπορείτε να ασκήσετε όλα σας τα δικαιώματα όσον αφορά την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων μέσω των εντύπων που επισυνάπτονται στις τρέχουσες πληροφορίες. Φυσικά, τα έντυπα αυτά δεν είναι υποχρεωτικά και μπορείτε να υποβάλλετε τα αιτήματα σας σε κάθε μορφή η οποία περιέχει δήλωση σχετικά με αυτό και σας προσδιορίζει ως κάτοχο των δεδομένων.
  Αρθ. 21. Εάν η συμφωνία αφορά μεταφορά, ο Διαχειριστής περιγράφει τους πιθανούς κινδύνους για τη μεταφορά των δεδομένων προς τρίτες χώρες ελλείψει λύσης για επαρκή προστασία και κατάλληλα μέσα προστασίας.